top of page

Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Baukje Postma aangeboden Luisterkind-afstemmingen, opleidingen, workshops, coaching of anderszins, hoe ook genaamd, verder in deze voorwaarden alle gezamenlijk aangeduid als opleiding.

 

2. Het doorgang vinden van de aangekondigde opleidingen is afhankelijk gesteld van het aantal aanmeldingen, per opleiding, altijd naar inzicht en beoordeling van Baukje Postma. Wanneer de opleiding geen doorgang vindt, ontvangt de deelnemer uiterlijk één week voor de geplande aanvangsdatum van de opleiding bericht. Het reeds betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen.

 

3. De aanmelding als deelnemer vindt plaats door middel van invulling van een door Baukje Postma opgesteld inschrijfformulier. Zo lang niet is voldaan aan de overeengekomen betalingsverplichting kunnen geen rechten worden ontleend aan het ingediende inschrijfformulier.

 

4. Deelnemer heeft na insturen van het inschrijfformulier veertien dagen bedenktijd en kan binnen dit termijn zijn aanmelding van deelname opzeggen. Mocht er al een betaling van het cursusgeld hebben plaatsgevonden, dan is Baukje Postma verplicht dit bedrag te retourneren.

 

5. Aanmeldingen voor, door Baukje Postma aangeboden opleidingen, dienen voor de geplande aanvangs-datum van die opleidingen in bezit van Baukje Postma te zijn.

 

6. Bij afmelding na inschrijving voor een opleiding en de 14 dagen bedenktijd, is ten alle tijden het bedrag van € 50,- wegens administratie- en annuleringskosten verschuldigd.

 

7. Wanneer de deelnemer zijn aanmelding voor opleiding schriftelijk terugtrekt binnen een maand voor de geplande aanvangsdatum van die opleiding, dan wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht.

 

8. Wanneer de deelnemer zijn aanmelding voor opleiding schriftelijk terugtrekt binnen 14 dagen voor de geplande aanvangsdatum van de opleiding, dan zal de deelnemer aan Baukje Postma het volledige bedrag dienen te betalen. Indien een annulering wordt gefiatteerd, zullen reeds overgemaakte gelden worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen. Wanneer de deelnemer de opleiding wil afbreken nadat de opleiding inmiddels is begonnen, dan is de deelnemer het volledige opleidingsgeld aan Baukje Postma verschuldigd.

 

9. Het ingediende inschrijfformulier verplicht de cursist steeds tot betaling van de gehele overeengekomen opleidingssom. Matiging van de betalingsverplichting is uitsluitend mogelijk na schriftelijke afmelding en ook overigens overeenkomstig de in de artikelen 6, 7 en 8 van deze voorwaarden genoemde voorwaarden en percentages.

 

10. De deelnemer dient de volledig verschuldigde opleidingsgelden voor aanvang van de opleidingsdag aan Baukje Postma te hebben overgemaakt (op bankrekeningnummer NL82 ASNB 0267 3065 63 t.n.v. B. Mulder-  Postma, zoals aangegeven op het inschrijfformulier die de cursist heeft ingevuld en geretourneerd.

 

11. Aanvullende bepalingen in aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen Baukje Postma en deelnemer, die een afwijking inhouden van deze algemene voorwaarden zijn alleen verbindend wanneer deze door Baukje Postma schriftelijk aan de deelnemer zijn bevestigd.

 

12. Indien Baukje Postma door de wanbetaling van de deelnemer is genoodzaakt de vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening komen van de deelnemer, die zich voor de opleiding heeft aangemeld.

 

13. Wanneer Baukje Postma met de deelnemer is overeengekomen dat het bedrag van de opleiding in deelbetalingen zal plaatsvinden en de deelnemer trekt zich na de start van de opleiding terug, dan zal het volledige bedrag alsnog voldaan moeten worden.

 

14. Wanneer de deelnemer niet voldaan heeft aan zijn of haar financiële verplichtingen en toch op de locatie van de activiteit verschijnt, dan heeft Baukje Postma het recht om de deelnemer de toegang tot deelname te weigeren.

 

15. Baukje Postma heeft een geheimhoudingsverklaring getekend waarin zij er zorg voor draagt dat er vertrouwelijk met alle informatie van deelnemers omgegaan zal worden en deze niet bekend zal maken aan derden, tenzij een wettelijke bepaling of nadere regelgeving dit vereist. Baukje Postma behoudt zich het recht voor haar samenwerkingspartners te informeren over mogelijke relevante informatie nodig voor levering van de overeengekomen diensten.

 

16. De opleidingen vinden plaats op de op het inschrijfformulier vermelde locatie. Mocht door bijzondere omstandigheden een training niet kunnen volgen, dan kun je die les op een andere locatie bij een andere trainer volgen. Is de trainer ziek dan zal er gezorgd worden voor een invaltrainer.

 

17. Toelating tot de opleiding geschiedt in volgorde van aanmelding, maar Baukje Postma is binnen het kader van de afwegingen die zij heeft te maken met het oog op de belangen van zowel individuele deelnemers als de opleidingsgroepen, steeds gerechtigd aangemelde deelnemers niet (verder) tot groepen toe te laten.

 

18. Mocht, tijdens de opleiding, het collectieve belang van de groep in het geding komen, dan is Baukje Postma gerechtigd om zelfstandig te beslissen wie deze disbalans veroorzaakt en de desbetreffende persoon(en) van verdere deelname uit te sluiten. Restitutie van het lesgeld is hierbij niet aan de orde.

 

19. Bij in punt 18 voorkomende situatie is Baukje Postma gerechtigd om het lesmateriaal terug te vorderen.

 

20. Verkopen of afstaan aan derden van lesmateriaal is op geen enkele wijze toegestaan. Het auteurs- en eigendomsrecht van speciaal voor de opleiding vervaardigd lesmateriaal blijft te allen tijde bij de in het cursusmateriaal vermelde rechthebbende van de opleidingen. Lesmateriaal en andere bescheiden mogen niet anders gebruikt worden door de deelnemer dan voor persoonlijke studie. 

 

21. Baukje Postma kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door de deelnemer of enig ander. Deelname aan de opleiding(en) is vrijwillig. De deelnemer /deelneemster is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens de opleidingen en tijdens zijn/haar verblijf in de aangeboden accommodaties. De opleidingen zijn en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en). Baukje Postma kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten.

 

22. Baukje Postma behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd of datum van de opleidingen te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen.

 

23. Door inschrijving wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

bottom of page